top of page

מדיניות ביטולים

אנו מבינים שלפעמים תוכניות משתנות ולכן אנו מאפשרים לבטל הזמנות, תוך התחשבות בך - מזמין הפעילות (להלן: "לקוח"), וכן ביוצר הפעילות (להלן: "דופק").

מדיניות הביטולים שלנו פשוטה ומאפשרת הן ללקוח והן ליוצר הפעילות לא להינזק כלכלית ומקצועית.
היות והסדנאות/קבוצות של דופק – בית לקבוצות וסדנאות הינן סדנאות אינטימיות, וההרשמה אליהן כרוכה בתפיסת מקום של משתתף פוטנציאלי אחר, וגם היות ומבחינה מקצועית ישנה חשיבות לכמות המשתתפים כתלות בדינמיקה הקבוצתית שעתידה להיווצר, ישנה משמעות להתחייבות בהגעה לסדנה.


לפיכך זוהי מדיניות הביטולים של "דופק":

ביטול השתתפות על ידי המשתתף – סדנאות חד פעמיות

1. ביטול רכישת כרטיס לסדנה יעשה באמצעות פניה טלפונית, הודעת דואר אלקטרוני או הודעת וואטסאפ. יש לוודא קבלת ההודעה. בהודעה יש לציין את פרטי הרוכש ואת פרטי ההזמנה, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף ‏זה. פרטי יצירת קשר. טלפון: 050-9006650 או info@dofek.org

2. הנך רשאי לבטל רכישת כרטיס לסדנה בהודעה בכתב כמפורט להלן:

.2.1 ביטול שנעשה לפחות שבעה (7) ימים לפני מועד פתיחת הסדנה יזכה את הלקוח בהחזר כספי מלא. ההחזר יעבור ללקוח באמצעות אפליקציית ביט או העברה בנקאית, תוך 14 ימי עסקים. 

2.2 ביטול שנעשה לפחות שלושה (3) ימים לפני מועד פתיחת הסדנה, דהיינו 72 שעות – לא יתקבל החזר כספי. 

יחד עם זאת, יוכל הלקוח להעביר את זכות השתתפותו לחבר/ה, או לחילופין להשתתף במועד הבא של הסדנה במחיר מוזל של 50% משווי המחיר המקורי.
2.3  במידה ויוצגו נסיבות חריגות לביטול ההשתתפות בסדנה – "דופק" ישקלו את האפשרות, לפנים משורת הדין, לתת ללקוח את הזכות להשתתף במועד אחר ללא תשלום נוסף. 

 

ביטול ההשתתפות ע"י המשתתף – סדנאות/קבוצות תהליכיות מתמשכות
3.  ביטול השתתפות בקבוצה/סדנה תהליכית יעשה באמצעות פניה טלפונית, הודעת דואר אלקטרוני או הודעת וואטסאפ. יש לוודא קבלת ההודעה. בהודעה יש לציין את פרטי הרוכש ואת פרטי ההזמנה, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף ‏זה. פרטי יצירת קשר. טלפון: 050-9006650 או info@dofek.org

הנך רשאי לבטל השתתפותך בקבוצה בהודעה בכתב כמפורט להלן:

 3.1. ביטול לאחר תחילת הסדנה/קבוצה או בטווח של (7) ימים לפני מועד פתיחתה - לא יתקבל החזר כספי. 
3.2  ביטול שנעשה לפחות שלושה שבועות (21) ימים לפני מועד פתיחת הסדנה/קבוצה יזכה את הלקוח בהחזר כספי מלא. ההחזר יעבור ללקוח באמצעות אפליקציית ביט או העברה בנקאית, תוך 14 ימי עסקים. 
3.3 ביטול שנעשה 21 (ימים) לפני מועד פתיחת הסדנה/קבוצה יזכה את הלקוח בחצי מהסכום המלא עבור ההשתתפות בקבוצה/סדנה. ההחזר יעבור ללקוח באמצעות אפליקציית ביט או העברה בנקאית, תוך 14 ימי עסקים. תשלום המקדמה לא יוחזר. 

 

ביטול ההשתתפות בסדנה ע"י דופק – בית לקבוצות וסדנאות

4. "דופק" או מי מטעמה, לרבות בית העסק, שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות המוצעת, כולה או חלקה, ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), כולה או חלקה, בתנאים להלן:

4.1 טרם פתיחת הסדנה/קבוצה – יינתן למשלם החזר מלא עבור הסכום ששילם, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול.
.4.2 לאחר תחילת המפגשים הקבוצתיים – יוחזר למשתתף חלק יחסי בהתאם לכמות המפגשים שבוטלו. 

.4.3 במידה וירצה המשתתף להצטרף לסדנה אחרת המוצעת ע"י "דופק" – תישמר לו הזכות. 

              5. “דופק“ או מי מטעמה, לרבות בית העסק, שומרת לעצמה את הזכות לדחות בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את                   הפעילות המוצעת, כולה או חלקה, בתנאים להלן:

5.1 רק במידה והמועדים החלופיים, בטווח של חודש, שהוצעו ע"י "דופק" לא מתאימים למשתתף – יינתן לו החזר מלא עבור הסכום ששילם. 

5.2 במידה וירצה המשתתף להצטרף לסדנה אחרת המוצעת ע"י "דופק" – תישמר לו הזכות.

bottom of page