Search
  • dofek

הכלה או קריסה?

שיר ישראלי קולע ויפה שמסביר בצורה פשטנית את מורכבות הנפש.

מהי "הלקיחה ללב"? מה אנחנו בוחרים להכניס מהחוץ אל תוך ליבנו פנימה? והאם זה מרחיב את הלב ועוזר לאהוב או שמא מכווץ וחוסם אותו, כך שלא נוכל להמשיך עוד לחוות?0 views

להרשמה